/tessd

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

ตอบข้อสงสัยว่าทำไม ต้องซ่อมถนน รายการ Highway Q&A

ตอบข้อสงสัยว่าทำไม ต้องซ่อมถนน รายการ Highway Q&A

ออกอากาศ วันเสาร์ ที่ 3 มี.ค. 61 เวลา 08.30-09.00 น.ช่อง spring News (19)

สามารถติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ที่ LINE เพียงเพิ่มเพื่อนพิมพ์ @dohthai

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม  
 กิจกรรม  

  ลงพื้นที่ตรวจสายทางเพื่อเตรียมความพร้อม
 รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

   วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

   นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

   พร้อมด้วย นายประจักษ์ ปุกสันเทียะ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ,

   นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

   และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

   ลงพื้นที่ตรวจสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

   เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

   #กรมทางหลวง
   #สายด่วนกรมทางหลวง1586

    

 เตรียมพร้อมรับมือช่วงเทศกาลสงกรานต์

 วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.

 นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน

 รองอธิบดีกรมทางหลง ฝ่ายบำรุงทาง

 เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อม

 การอำนวยความสะดวกและปลอดภัย

 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ครั้งที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 พร้อมด้วย นายเศรษฐพงษ์ พรหมพิทักษ์

 รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1

 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ,

 รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการ

 และหมวดทางหลวงในพื้นที่

 เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันพุธที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-10.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 ได้จัดให้มี Morning Talk

 โดยมีหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7

 เข้าร่วมเพื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง ปัญหาและอุปสรรค-

 ในการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 พร้อมด้วยนายเสน่ห์ เจริญวงศ์

 ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 ประชุมเขตสัญจร ร่วมกับแขวงทางหลวงชัยภูมิ

 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-10.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 ได้จัดให้มี Morning Talk

 โดยมีหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วม

 เพื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง ปัญหาและ-

 อุปสรรคในการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 พร้อมด้วยนายเศรษฐพงษ์ พรหมพิทักษ์กุล

 รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ตำแหน่งที่ 1)

 และหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7

 (ขอนแก่น) ประชุมเขตสัญจร

 ร่วมกับแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน

 ของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 พร้อมด้วยนายเศรษฐพงษ์ พรหมพิทักษ์กุล

 รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ตำแหน่งที่ 1)

 และหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7

 (ขอนแก่น)

 ประชุมเขตสัญจร ร่วมกับแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2

 (หนองหาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 พร้อมด้วยนายเศรษฐพงษ์ พรหมพิทักษ์กุล

 รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ตำแหน่งที่ 1)

 และหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7

 (ขอนแก่น) ประชุมเขตสัญจร

 ร่วมกับแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแขวง

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการก่อสร้าง  


รายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201

 สาย อ.แก้งคร้อ - อ.ชุมแพ ตอน อ.แก้งคร้อ - อ.ภูเขียว

 มาตรฐานทาง - ชั้นพิเศษ

 สัญญาที่ - สท.2/4/2560 ลว. 28 ธันวาคม 2559

 วันเริ่มต้นสัญญา - 29 ธันวาคม 2559

 วันสิ้นสุดสัญญา - 15 สิงหาคม 2562

 ระยะเวลาทำการ - 960 วัน

 ค่างานตามสัญญา 977,050,000 บาท

 ค่าปรับวันละ - 2,442,625 บาท

 ผู้รับจ้าง - บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด

 ผู้ออกแบบ - สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

 ผู้ควบคุมงาน - สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง

 

รายละเอียดโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ

 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2

 กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จ.อุดรธานี

 มาตรฐานทาง - ชั้นพิเศษ

 สัญญาที่ - สส. 13/2560 ลว. 15 มีนาคม 2560

 วันเริ่มต้นสัญญา - 16 มีนาคม 2560

 วันสิ้นสุดสัญญา - 1 กันยายน 2562

 ระยะเวลาทำการ - 900 วัน

 ค่างานตามสัญญา 1,048,132,000 บาท

 ค่าปรับวันละ - 2,620,330 บาท

 ผู้รับจ้าง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง

 ผู้ออกแบบ - สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

 ผู้ควบคุมงาน - สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  

    ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุ(เครื่องจักรกล งานเงินทุน)

    โดยวิธีขายทอดตลาด

         เลขที่ คค 06123/พ.4/2/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2561 

    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

         แผน สาย 2 & สาย 208

         แผน สาย 2 โนนสะอาด - อุดรธานี กม.440+000 - กม.443+000

         แผน สาย 2 พล - บ้านไผ่ กม.269+825 - กม.272+870

         แผน สาย 2 พล - บ้านไผ่ กม.277+620 - กม.279+150

         แผน สาย 2 พล - บ้านไผ่ กม.291+350 - กม.291+818

         แผน สาย 2 หินลาด - โนนสะอาด กม.364+090 - กม.364+973

         แผน สาย 12 กม.504+800 - กม.505+781

         แผน สาย 12 หนองแก - บ้านฝาง กม.498+395 - กม.501+785

         แผน สาย 22 กม.25+200 - กม.28+840

         แผน สาย 23 บ้านไผ่ - ไพศาล กม.0+970 - กม.3+480

         แผน สาย 201 โนนหัน - ผานกเค้้า กม.238+557 - กม.240+620

         แผน สาย 201 หนองบัวโคก - บ้านลี่ กม.85+655 - กม.87+150

         แผน สาย 205 คำปิง - หนองบัวโคก กม.151+350 - กม.152+700

         แผน สาย 227 กม.102+416 - กม.104+766

         แผน สาย 2021 ดงไร่ - หนองหัวคู กม.0+040 - กม.2+100

         แผน สาย 2021 ดงไร่ - หนองหัวคู กม.6+262 - กม.10+142

         แผน สาย 2021 ดงไร่ - หนองหัวคู กม.15+431 - กม.20+566

         แผน สาย 2039 ที่ กม.7+492

         แผน สาย 2297 บ้านลาน - เปือยน้อย กม.13+883 - กม.15+020

         แผน อาคารสำนักงาน อด1

    ส่งประกาศการจำหน่ายพัสดุ(เครื่องจักรกล งานเงินทุน)

   โดยวิธีขายทอดตลาด

   เลขที่ คค 06123/พ.4/2/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2561 

 

    ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  (e-bidding)

- จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 26200 งานแก้ไขและป้องกันน้ำกักเซาะ

   เลขที่ คค 06123/พ.1/EB/11-12/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2561 

 - จ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

   ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี 2560

   เลขที่ คค 06123/พ.1/27-29/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 

 

    ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

 - รหัสงาน ๒๖๒๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ

   ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๑

   ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.๓๓๐+๑๙๐ - กม.๓๓๑+๐๐๐ LT.,RT.

   เลขที่ คค 06123/พ.1/11/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2561 

 - รหัสงาน ๒๖๒๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ

   ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐

   ตอน ชนบท - กุดรู ระหว่าง กม.๑๗+๗๐๐ - กม.๒๐+๕๕๐

   เลขที่ คค 06123/พ.1/12/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2561 

 

  ประกาศผลจำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน)

  โดยวิธีขายทอดตลาด

   เลขที่ คค 06123/พ.4/1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560 

 

  ประกาศจำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน)

  โดยวิธีขายทอดตลาด

   เลขที่ คค 06123/พ.4/1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2560 

 

  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน

  ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  และภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี 2560

 - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ระหว่าง กม.๔๒+๐๐๐ - กม.๔๗+๐๑๒

   ไฟล์เอกสารแนบ ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560 

 - ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๑๘+๖๕๐ - กม.๓๒๐+๙๖๐

   ไฟล์เอกสารแนบ ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560 

 - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด ระหว่าง กม.๐+๒๒๕ - กม.๓+๘๕๐

   ไฟล์เอกสารแนบ ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560 

 

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

   งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

   ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี ๒๕๖๐

  ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ

  ระหว่าง กม.๔๒+๐๐๐ - กม.๔๗+๐๑๒

   ไฟล์เอกสารแนบ ลงวันที่ 18 ต.ค. 2560 

 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี ๒๕๖๐

  ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน ๓

  ระหว่าง กม.๓๑๘+๖๕๐ - กม.๓๒๐+๙๖๐

   ไฟล์เอกสารแนบ ลงวันที่ 18 ต.ค. 2560 

 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี ๒๕๖๐

  ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด

  ระหว่าง กม.๐+๒๒๕ - กม.๓+๘๕๐

   ไฟล์เอกสารแนบ ลงวันที่ 18 ต.ค. 2560 

 

  ประกาศผลสอบราคา

 - ประกาศผลสอบราคาปรับปรุงโถงชั้น 1...

   เลขที่ คค 06123/พ.1/2/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 

 - ประกาศผลสอบราคาปรับปรุงอาคาร1 ส่วนเครื่อง...


   เลขที่ คค 06123/พ.1/1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 

 

 ข่าวประจำวันทั่วไปในจังหวัดขอนแก่น  
 

 

 เว็บไซต์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
     

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สทล.7

Website counter

นับตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558