/tessd

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

จุดเสี่ยงที่ใด ก็ไม่อันตรายเท่าจุดเสี่ยงที่ตัวเรา

ขับขี่ ปลอดภัย ตั้งสติ ไม่ประมาท คาดเข็มขัด เปิดไฟหน้า

และขับช้าสักนิด ปลอดภัยทุกเส้นทาง เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

และสามารถติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ที่ LINE เพียงเพิ่มเพื่อนพิมพ์ @dohthai

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม  
 กิจกรรม  

 วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 - 10.00น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 ได้จัดให้มี Moning Talk

 ในทุกวันพุธ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานภายใน สทล.7

 เข้าร่วมเพื่อการปฎิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง

 ที่ 7 พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี เนื่องใน

 โอกาสที่ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง

 ผู้้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7

 พร้อมด้วย นายเศรษฐพงษ์ พรหมพิทักษ์กุล รส.ทล.1

 นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล รส.ทล.2

 และนางอรัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการส่วน

 บริหาร เข้าตรวจเยี่ยม ส่วน/ฝ่าย/งาน

 

 

 

 

 

 

 

 วันพุธที่ 4 ต.ค. 60 เวลา 08.30 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง

 ที่ 7 (ขอนแก่น) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมมาตรา

 ฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรบำรุงทาง

 

 

 

 

 

 

 

นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7

ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

 สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 พร้อมด้วยแขวงทางหลวงในพื้นที่

 ร่วมต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 และได้ร่วมประชุมผู้อำนวยการส่วน

 หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน

 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อรับแนวทาง

 ในการปฏิบัติงาน พร้อมแนะนำบุคลากรในหน่วยงาน

 ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 

 

 

 

 

 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560

  นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7

 พร้อมคณะผู้อำนวยการหน่วยงานในพื้นที่

 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการ-

ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 จาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 1 ต.ค. 60 เวลา 08.30 น.

 ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7

 (ขอนแก่น) เข้าร่วมพิธี

 "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"

 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง. ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการก่อสร้าง  


รายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201

 สาย อ.แก้งคร้อ - อ.ชุมแพ ตอน อ.แก้งคร้อ - อ.ภูเขียว

 มาตรฐานทาง - ชั้นพิเศษ

 สัญญาที่ - สท.2/4/2560 ลว. 28 ธันวาคม 2559

 วันเริ่มต้นสัญญา - 29 ธันวาคม 2559

 วันสิ้นสุดสัญญา - 15 สิงหาคม 2562

 ระยะเวลาทำการ - 960 วัน

 ค่างานตามสัญญา 977,050,000 บาท

 ค่าปรับวันละ - 2,442,625 บาท

 ผู้รับจ้าง - บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด

 ผู้ออกแบบ - สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

 ผู้ควบคุมงาน - สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง

 

รายละเอียดโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ

 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2

 กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จ.อุดรธานี

 มาตรฐานทาง - ชั้นพิเศษ

 สัญญาที่ - สส. 13/2560 ลว. 15 มีนาคม 2560

 วันเริ่มต้นสัญญา - 16 มีนาคม 2560

 วันสิ้นสุดสัญญา - 1 กันยายน 2562

 ระยะเวลาทำการ - 900 วัน

 ค่างานตามสัญญา 1,048,132,000 บาท

 ค่าปรับวันละ - 2,620,330 บาท

 ผู้รับจ้าง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง

 ผู้ออกแบบ - สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

 ผู้ควบคุมงาน - สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  

  ประกาศผลจำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน)

  โดยวิธีขายทอดตลาด

   เลขที่ คค 06123/พ.4/1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560 

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  (e-bidding)

 - จ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

   ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี 2560

   เลขที่ คค 06123/พ.1/27-29/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 

 

  ประกาศจำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน)

  โดยวิธีขายทอดตลาด

   เลขที่ คค 06123/พ.4/1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2560 

 

  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน

  ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  และภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี 2560

 - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ระหว่าง กม.๔๒+๐๐๐ - กม.๔๗+๐๑๒

   ไฟล์เอกสารแนบ ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560 

 - ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๑๘+๖๕๐ - กม.๓๒๐+๙๖๐

   ไฟล์เอกสารแนบ ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560 

 - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด ระหว่าง กม.๐+๒๒๕ - กม.๓+๘๕๐

   ไฟล์เอกสารแนบ ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560 

 

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

   งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

   ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี ๒๕๖๐

  ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ

  ระหว่าง กม.๔๒+๐๐๐ - กม.๔๗+๐๑๒

   ไฟล์เอกสารแนบ ลงวันที่ 18 ต.ค. 2560 

 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี ๒๕๖๐

  ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน ๓

  ระหว่าง กม.๓๑๘+๖๕๐ - กม.๓๒๐+๙๖๐

   ไฟล์เอกสารแนบ ลงวันที่ 18 ต.ค. 2560 

 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี ๒๕๖๐

  ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด

  ระหว่าง กม.๐+๒๒๕ - กม.๓+๘๕๐

   ไฟล์เอกสารแนบ ลงวันที่ 18 ต.ค. 2560 

 

  ประกาศผลสอบราคา

 - ประกาศผลสอบราคาปรับปรุงโถงชั้น 1...

   เลขที่ คค 06123/พ.1/2/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 

 - ประกาศผลสอบราคาปรับปรุงอาคาร1 ส่วนเครื่อง...


   เลขที่ คค 06123/พ.1/1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 

 

 ข่าวประจำวันทั่วไปในจังหวัดขอนแก่น  
 

 

 เว็บไซต์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
     

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สทล.7

Website counter

นับตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558