/tessd

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  

 

จุดเสี่ยงที่ใด ก็ไม่อันตรายเท่าจุดเสี่ยงที่ตัวเรา

ขับขี่ ปลอดภัย ตั้งสติ ไม่ประมาท คาดเข็มขัด เปิดไฟหน้า

และขับช้าสักนิด ปลอดภัยทุกเส้นทาง เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

และสามารถติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ที่ LINE เพียงเพิ่มเพื่อนพิมพ์ @dohthai

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม  
 กิจกรรม  

  ประชุมเขตสัญจร ร่วมกับแขวงทางหลวงชัยภูมิ

   วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

   นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

   พร้อมด้วยนายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

   ประชุมเขตสัญจร ร่วมกับแขวงทางหลวงชัยภูมิ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงชัยภูมิ

   ในการนี้ นายกฤตภาส อุตรวีระการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

   ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานแขวงทางหลวงชัยภูมิ

   เวลา 14.00 น. เดินทางตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงละหาน

   โดยมีนายบุญญฤทธิ์ ขลังวิชา หัวหน้าหมวดทางหลวงละหาน

   บรรยายสรุปผลการการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานหมวดทางหลวงละหาน

   #กรมทางหลวง
   #สายด่วนกรมทางหลวง1586

    

 วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-10.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 ได้จัดให้มี Morning Talk

 โดยมีหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วม

 เพื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง ปัญหาและ-

 อุปสรรคในการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 พร้อมด้วยนายเศรษฐพงษ์ พรหมพิทักษ์กุล

 รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ตำแหน่งที่ 1)

 และหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7

 (ขอนแก่น) ประชุมเขตสัญจร

 ร่วมกับแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน

 ของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)

 

 

 

 

 

 

 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 พร้อมด้วยนายเศรษฐพงษ์ พรหมพิทักษ์กุล

 รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ตำแหน่งที่ 1)

 และหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7

 (ขอนแก่น)

 ประชุมเขตสัญจร ร่วมกับแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2

 (หนองหาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 พร้อมด้วยนายเศรษฐพงษ์ พรหมพิทักษ์กุล

 รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ตำแหน่งที่ 1)

 และหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7

 (ขอนแก่น) ประชุมเขตสัญจร

 ร่วมกับแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแขวง

 

 

 

 

 

 

 

 วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล

 รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ตำแหน่งที่ 2)

 และหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 ประชุมเขตสัญจร ร่วมกับแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3

 (บ้านไผ่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 และหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7

 (ขอนแก่น)

 ประชุมเขตสัญจร ร่วมกับแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของแขวง

 ในการนี้ นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล

 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

 และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

 ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 วันพุธที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00-10.00 น.

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 ได้จัดให้มี Morning Talk

 โดยมีหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วม

 เพื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง ปัญหาและ-

 อุปสรรคในการทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นายพินิจ แก้วมาคูณ

 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 พร้อมด้วย นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล

 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

 หัวหน้าหมวดทางหลวงพระลับ

 และหัวหน้าหมวดทางหลวงศิลา

 นำเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำ

 เข้าปฏิบัติภารกิจช่วยทำความสะอาด

 บริเวณท่าอากาศยานขอนแก่น

 เนื่องจากเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

 

 

 

 

 

 

 โครงการก่อสร้าง  


รายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201

 สาย อ.แก้งคร้อ - อ.ชุมแพ ตอน อ.แก้งคร้อ - อ.ภูเขียว

 มาตรฐานทาง - ชั้นพิเศษ

 สัญญาที่ - สท.2/4/2560 ลว. 28 ธันวาคม 2559

 วันเริ่มต้นสัญญา - 29 ธันวาคม 2559

 วันสิ้นสุดสัญญา - 15 สิงหาคม 2562

 ระยะเวลาทำการ - 960 วัน

 ค่างานตามสัญญา 977,050,000 บาท

 ค่าปรับวันละ - 2,442,625 บาท

 ผู้รับจ้าง - บริษัท ทองมาคอนแทรคเตอร์ จำกัด

 ผู้ออกแบบ - สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

 ผู้ควบคุมงาน - สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง

 

รายละเอียดโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ

 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2

 กับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านเหนือ) จ.อุดรธานี

 มาตรฐานทาง - ชั้นพิเศษ

 สัญญาที่ - สส. 13/2560 ลว. 15 มีนาคม 2560

 วันเริ่มต้นสัญญา - 16 มีนาคม 2560

 วันสิ้นสุดสัญญา - 1 กันยายน 2562

 ระยะเวลาทำการ - 900 วัน

 ค่างานตามสัญญา 1,048,132,000 บาท

 ค่าปรับวันละ - 2,620,330 บาท

 ผู้รับจ้าง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง

 ผู้ออกแบบ - สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

 ผู้ควบคุมงาน - สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง

 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  

  ประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

 - รหัสงาน ๒๖๒๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ

   ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๑

   ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.๓๓๐+๑๙๐ - กม.๓๓๑+๐๐๐ LT.,RT.

   เลขที่ คค 06123/พ.1/11/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2561 

 - รหัสงาน ๒๖๒๐๐ งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ

   ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐

   ตอน ชนบท - กุดรู ระหว่าง กม.๑๗+๗๐๐ - กม.๒๐+๕๕๐

   เลขที่ คค 06123/พ.1/12/2561 ประกาศเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2561 

 

  ประกาศผลจำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน)

  โดยวิธีขายทอดตลาด

   เลขที่ คค 06123/พ.4/1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560 

  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  (e-bidding)

 - จ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

   ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี 2560

   เลขที่ คค 06123/พ.1/27-29/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 

 

  ประกาศจำหน่ายพัสดุ (เครื่องจักรกล งานเงินทุน)

  โดยวิธีขายทอดตลาด

   เลขที่ คค 06123/พ.4/1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2560 

 

  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน

  ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  และภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี 2560

 - ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ระหว่าง กม.๔๒+๐๐๐ - กม.๔๗+๐๑๒

   ไฟล์เอกสารแนบ ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560 

 - ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๑๘+๖๕๐ - กม.๓๒๐+๙๖๐

   ไฟล์เอกสารแนบ ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560 

 - ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด ระหว่าง กม.๐+๒๒๕ - กม.๓+๘๕๐

   ไฟล์เอกสารแนบ ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560 

 

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

   งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

   ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี ๒๕๖๐

  ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ

  ระหว่าง กม.๔๒+๐๐๐ - กม.๔๗+๐๑๒

   ไฟล์เอกสารแนบ ลงวันที่ 18 ต.ค. 2560 

 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี ๒๕๖๐

  ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน ๓

  ระหว่าง กม.๓๑๘+๖๕๐ - กม.๓๒๐+๙๖๐

   ไฟล์เอกสารแนบ ลงวันที่ 18 ต.ค. 2560 

 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของกระทรวงคมนาคม ปี ๒๕๖๐

  ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด

  ระหว่าง กม.๐+๒๒๕ - กม.๓+๘๕๐

   ไฟล์เอกสารแนบ ลงวันที่ 18 ต.ค. 2560 

 

  ประกาศผลสอบราคา

 - ประกาศผลสอบราคาปรับปรุงโถงชั้น 1...

   เลขที่ คค 06123/พ.1/2/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 

 - ประกาศผลสอบราคาปรับปรุงอาคาร1 ส่วนเครื่อง...


   เลขที่ คค 06123/พ.1/1/2560 ประกาศเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560 

 

 ข่าวประจำวันทั่วไปในจังหวัดขอนแก่น  
 

 

 เว็บไซต์หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
     

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สทล.7

Website counter

นับตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2558