นายสันติ ดุลยมหากำธร

ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

Director of Infomation Technology Branch

 

     ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - ศึกษาวิเคราะห์ จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายประจำปีของสำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง

 - ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายงานบำรุงปกติทุกสายทาง ทุกรหัสงาน ของแขวงทางหลวง

 - ศึกษาพัฒนาระบบงานสถิติ เพื่อจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ประมวลผล

   รายงานข้อมูลทั้งสิ้นของนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง

 - จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศในการให้บริการเผยแพร่ ข้อมูลด้านสถิติ

  รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำด้านสถิติสารสนเทศ

 - ดำเนินการติดตั้งพร้อมทั้งบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน

 - พัฒนาและสนับสนุนการปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่ายสารสนเทศ

ชื่อ
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์แฟกซ์

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

dohitb@hotmail.com

043-246-778 / 043-246-785

 
     เจ้าหน้าที่
นางปนัดดา ดิลกลาภ
นางสาวฐิตาภรณ์ เหล่าภักดี
นางสาวภาวิณี พลูนิ่ม
 เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน

นางสาวพรพัตรา นามบุตร
นางสาวสุพารัตย์ เสือเปรม
นางวัชราภรณ์ แสงสว่าง
เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน
พนักงานธุรการ ส.2
นักสถิติ

นางสาวปณุชญา สุนทรพิทักษ์
นายณัฐเณศ สอนเอี่ยม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2