นายสมโภชน์ แซ่สิม

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล

Director of Mechanic Branch

 

     ส่วนเครื่องจักรกล

     - วางแผนการใช้ แผนการซ่อม แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน

     - ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

     - บริการให้เช่าใช้เครื่องจักรกลแก่กรมทางหลวงและหน่วยงานบุคคลภายนอก

     - ให้บริการด้านเครื่องจักรสนับสนุนภารกิจของกรมทางหลวง

     - ให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนทางวิชาการ รวมทั้งแนะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านเครื่องจักรกล

     - ประสานงานและดำเนินการด้านเครื่องกล เครื่องมืออุปกรณ์ ให้เกิดความคุ้มค่า

       และเป็นประโยชน์ต่อราชการ

     - เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน

     - เสนอแนวทางการพัฒนาเครื่องจักรในงานบำรุงทางให้สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

ชื่อ
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์แฟกซ์

ส่วนเครื่องจักรกล

-

043-246-781

 

     แถวยืน (จากซ้ายไปขวา)
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
     นายวัน ไวยะกัน      พข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช 1  
     นายอดุลย์ โคตรศรีวงศ์      พข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช 1  
     นายมงคล กังวลงาน      พข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช 1  
     นายทรงยศ ธรรมศิลป์      พข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช 1  
     นายศักดิ์ อ้นเพียร      พข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก ระดับ ช 1  
     
     
     นายบรรจง วงษ์ชมภู      พข.และควบคุมเครื่องจักร  

 

     แถวนั่ง (จากซ้ายไปขวา)

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
     นางสาวชลกร สายสมคุณ      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1  
     นางลำดวน ชัยนิคม      ลูกจ้างชั่วคราว  
     นางภัทรสุดา ดอนนอก      พ.พิมพ์ ระดับ ส 3  
     นางมาลี ศรีคุ้มเก่า      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1  
     นายบุญฤทธิ์ ลามาตย์      นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน  
     นายอลงกรณ์ คำบุญตัน      วิศวกรเครื่องกล ปฎิบัติการ  
     
     
     นางทองสวน มณีเลิศ      ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ ช 2  

 

  แถวนั่ง (จากซ้ายไปขวา)

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
     นายพรชัย ซ้ายสุข      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1  
     นายประมุข บุตรวังหิน      ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ ช 2  
     นายธวัชชัย แจ้งพรหมมา      ช่างเครื่องกล  
     นายกฤษณ์ ศรีคุ้มเก่า      นายช่างเครื่องกล อาวุโส  
     นายวีระเสาร์ ภูโปร่ง      ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ ช 2  
     
     นายวิสุทธิ์ ดีราษฏร์วิเศษ      นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน  

 

  แถวนั่ง (จากซ้ายไปขวา)
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
     นายทศพร ศรีวิเชียร      ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช 3  
     นายบรรพต ไล้ปิตา      พนักงานไฟฟ้า  
     นายประวิทย์ คงระกำ      นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน  
     นายพงษ์เทพ ดอนนอก      นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน  
     นายเอกชัย พิชิตกุญชร      นายช่างเครื่องกล อาวุโส  
     นายสุพรรณ ขวาเนาว์      นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน  
     นายสัญญา จุฬา      ช่างสี ระดับ ช 4  
     นายสกล รักอ่อน      ช่างสี ระดับ ช 4  
     นายกฤษณะ สุพัฒนกุล      พข.เครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 1