นายอนันต์ สาระมาศ

ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายกรรมสิทธิ์และที่ดิน

 

     ส่วนวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

     - ดำเนินงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในสำนักทางหลวง

     - ดำเนินงานจัดหาและรักษาที่นอกสำนักทางหลวง

     - ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับสำนักทางหลวง ที่ดิน และทรัพย์สิน

     - พิจารณาอนุมัติการขอนิติกรรมตามที่ได้รับมอบอำนาจ

     - ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ

     - ดำเนินคดีทางแพ่งและอาญา

     - ดำเนินการทางวินัย

ชื่อ
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์แฟกซ์

ส่วนกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

-

043-241-588

 

     แถวยืนบน (จากซ้ายไปขวา)
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
     นายพัทยา ชาปู่   ลูกจ้างชั่วคราว   080-402-61449
     นางปรียานุช แสนชัย   ลูกจ้างชั่วคราว   080-460-0885
     นางอรอนงค์ นามมุงคุณ   ลูกจ้างชั่วคราว   083-140-4921
     นางสาววรรณี วรแสน   ลูกจ้างชั่วคราว   084-802-2296
     นางนภาพร เลิศศึกษากุล   พนักงานธุรการ   085-853-2966
     นางละเอียด หมีแสง   ลูกจ้างชั่วคราว   080-765-1799
     นายนิรุท เจริญรัตนศุภกิจ   พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร  
     นายชัชวาล ธรรมพล   พนักงานเครื่องจักรขนาดกลาง ช2   080-577-1427
     นายธนสรรค์ เสนาสิงห์   ลูกจ้างชั่วคราว   088-056-2049

 

     แถวยืนกลาง (จากซ้ายไปขวา)

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
     นายสัมพันธ์ เพ็ชรประดิษฐ์   พนักงานขับรถยนต์   086-248-1432
     นางลัดดาวรรณ กิณเรศ   ลูกจ้างชั่วคราว   081-873-5780
     นางสาวจิตรัตน์ดา ทิพรัตน์   ลูกจ้างชั่วคราว   080-402-3844
     นางสาวจันทิรา ประไพ   นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ   089-651-1982
     นางอภัยวัลย์ พลสีลา   ลูกจ้างชั่วคราว   081-055-0261
     นางสายมณี ทินสี   ลูกจ้างชั่วคราว   087-234-2825
     นางศรัญธิยา พูลนิ่ม   พนักงานธุรการ   087-857-0751
     นางอนงค์ พัฒนโพธิ์   นิติกรชำนาญการ   087-429-8127
     นายชัชวาล ขาดรัมย์   นายช่างโยธาชำนาญงาน   080-577-1427
     นายประทาน กันตัง   นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ   089-644-0270

 

     แถวนั่ง (จากซ้ายไปขวา)

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
     นายสรรเสริญ พิสุทธิศุภร   นายช่างโยธาชำนาญงาน   081-545-5418
     นายบุญช่วย ปองนาน   นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ   085-757-4390
     นายศักดา สิทธิพล   นิติกรชำนาญการ   086-450-7828
     นายอนันต์ สาระมาศ   นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ   081-380-5438
     นายธนัท บุตรศรีภูมิ   นายช่างโยธาอาวุโส   087-856-1439
     นายมนต์เทพ พหล   นายช่างโยธาอาวุโส   089-710-5599
     นายสุพจน์ เมาะราศี   นายช่างโยธาชำนาญงาน   081-056-7039