นายจรุณชัย  อินทร์สิงห์

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

Director of Engineering Inspection

and Material Testing Branch

 

 ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

     - สำรวจหาแหล่งวัสดุที่ใช้ในงานทาง

     - จัดทำบัญชีแหล่งวัสดุงานทางที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกรมทางหลวง

     - ทดลอง ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุและออกแบบส่วนผสมวัสดุ

     - แนะนำและแก้ไขการใช้วัสดุในงานทาง

     - ตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสียหายงานทาง

     - ออกแบบแนะนำโครงสร้างชั้นทาง

     - เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน

     - ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนทางวิชาการและแนะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ

       ในการบำรุงรักษาทางหลวงให้มีประสิทธิภาพชื่อ
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์แฟกซ์

ส่วนตรวจสอบ

และวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

lab5.highway@hotmail.com

043-246-780

 
     แถวยืน (จากซ้ายไปขวา)
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
     นางอมรรัตน์   เอื้อพงศ์การุณ      พนักงานโยธา      08-4788-8560
     นายยุทธพร   ต้นศรีนนท์      คนงาน      08-6636-6136
     นายคำดี   คำมูล      คนงาน      08-7644-0683
     นายอภิชัย ไชยเดช      พข.เครื่องจักรกลขนาดหนัก ช1      08-5001-2961
     นายสยมภู   นันทะราช      พนักงานโยธา      08-5059-2054
     นายวิเชียร   ถี่ถ้วน      พข.เครื่องจักรกลขนาดเบา ช2      08-6860-1972
     นายยศพล   อดทน      จ.บันทึกข้อมูล 1      08-6636-6136
     นายสัญญา   จันทร์เจริญ      คนงาน      09-5797-4362
     นายอนุศักดิ์   นกหงษ์      จ.ธุรการ 1      08-6227-7695
     นายแสวง   มหานุภาพ      พข.เครื่องจักรกลขนาดเบา ช2      08-6860-3044
     นายศรราม   คำมูล      คนงาน      09-1416-7360
     นางปิ่นอนงค์   มณีศรี      พนักงานธุรการ      08-1471-7273

 

     แถวนั่ง (จากซ้ายไปขวา)

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
     นายอาทิตย์   อดทน      นายช่างโยธาชำนาญงาน      08-9422-2161
     นายวิศนุ   บุตรศรีภูมิ       นายช่างโยธาชำนาญงาน      08-9569-5354
     นายสราวุธ   ไชยชมภู      วิศวกรโยธาชำนาญการ      08-1545-0231
     นายสุวิทย์   จันทร์เจริญ      นายช่างโยธาอาวุโส      08-1768-5774
     นายจรุณชัย   อินทร์สิงห์     วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ      091-0609450
     นายวรวิทย์   นรารมย์      นายช่างโยธาชำนาญงาน      08-1999-9291
     นายชัยวัฒน์   วงลคร      นายช่างโยธาชำนาญงาน      08-970-8865
     นายสมศักดิ์   นุดใหม่      นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      08-0737-7986
     นายอลงกรณ์   นกหงษ์      วิศวกรโยธาชำนาญการ      08-1954-5790