นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

Director of Location and Design Branch

 

     ส่วนสำรวจและออกแบบ

     - สำรวจทางและภูมิประเทศ

     - สำรวจเพื่อออกแบบ สะพาน งานโครงสร้างและองค์ประกอบงานทาง

     - สนับสนุนการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง สะพาน งานโครงสร้าง และองค์ประกอบงานทาง

     - สำรวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องและออกแบบเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแห่ง

     - ตรวจสอบระบบแบบแล้วเสร็จหลังก่อสร้าง

     - ออกแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทางหลวง

     - ออกแบบเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดในอนาคตและสร้างอนาคตที่ดีต่อโครงข่ายทางหลวง

     - เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน

     - ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนทางวิชาการและแนะนำเทคโนโลยีใหม่ ด้านการสำรวจและออกแบบ

ชื่อ
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์แฟกซ์

ส่วนสำรวจและออกแบบ

doh0503@doh.go.th

043-246-778 ต่อ 109

043-246-785

 

     แถวยืน (จากซ้ายไปขวา)
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
     นายบรรจบ วงษ์ชมภู      พนักงานควบคุมเครื่องจักรกล  
     นายจีรศักดิ์ เทศสีหา      พนักงานเครื่องจักรกล  
     นายศักรินทร์ พลแสน      พนักงานโยธา  
     นายนันท์วุฒิ บุตรจันทร์      พนักงานโยธา  
     นายณรงค์เดช ฦาชา      ช่างโยธา  

 

     แถวนั่ง (จากซ้ายไปขวา)

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
     นายนฤชา พิชิตกุญชร      พนักงานโยธา  
     นายธีระ  สีหาราช      นายช่างสำรวจอาวุโส  
     นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา           วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  
     นายยุทธภูมิ สัตถาผล       วิศวกรโยธาชำนาญการ  
     นางชลีนารถ หล้าเครือ      พนักงานโยธา