นายสวัสดิ์ ศึกขยาด

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย

Director of Highway safety Branch

 

     ส่วนอำนวยความปลอดภัย

     - วางแผนตรวจสอบให้คำแนะนำ เพื่ออำนวยความปลอดภัยในการจราจร

     - ดำเนินการและควบคุมการดำเนินการด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

     - บริหารจัดการ ควบคุมการบรรทุก และชั่งน้ำหนักยานพาหนะ

     - พิจารณาการขอดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมาย

     - ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

     - เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลปฏิบัติงาน

     - ให้คำปรึกษาแนะนำ ตรวจสอบแผนงาน มาตรฐาน ตรวจสอบ

       การติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

ชื่อ
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์แฟกซ์

ส่วนอำนวยความปลอดภัย

-

043-241-1637

 

     แถวที่ 1 (จากซ้ายไปขวา)
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
     นายพงศ์ภัค โซ่เงิน      ลูกจ้างชั่วคราว  
     นายบุญล้อม ศรีคลังไพร      ลูกจ้างชั่วคราว  
     นางสาวพรนิภา โลเด      พนักงานธุรการ  

   ว่าที่ ร.ต.

   หญิงสุดารัตน์  แสงซิกร

     ลูกจ้างชั่วคราว  
     นางถาวร มาเพชร      ลูกจ้างชั่วคราว  

 

     แถวที่ 2 (จากซ้ายไปขวา)

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
     นางสาวนภาพร กาบบัวลอย      ลูกจ้างชั่วคราว  
     นายนริศ คำบอล      วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
     นายสวัสดิ์ ศึกขยาด      ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย  
     นายรพีพงษ์ บุตรจันทร์      พนักงานก่อสร้าง  
     นางพิกุล โคสุวรรณ      พนักงานบริการ  

 

 

     แถวที่ 3 (จากซ้ายไปขวา)
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
     นายถาวร ขยันเอี่ยม      พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร  
     นายจะเด็ด เอาะน้อย      ลูกจ้างชั่วคราว  
     นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์หนองใฮ      ช่างสีชั้น4  
     นายเฉลิมพล เสนามนตรี      ลูกจ้างชั่วคราว  
     นายบัวลี ศรีทอง      ลูกจ้างชั่วคราว  
     นายภูริพงศ์ พลทะจักร      ลูกจ้างชั่วคราว