นายวันปิยะ ภุมมะภูติ

ผู้อำนวยการส่วนวางแผน

 

     ส่วนวางแผน

     - รวบรวม วิเคราะห์และวางแผน งานบำรุงทางและก่อสร้างทาง

     - วางแผนการใช้เครื่องจักร

     - ตรวจสอบและจัดทำแผนดำเนินงานของสำนักทางหลวง

     - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อประกอบการพิจารณาในการวางแผนงาน

     - ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงาน

ชื่อ
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์แฟกซ์

ส่วนวางแผน

doh0502@doh.go.th

doh0502@hotmail.com

043-241-733

 

 

     แถวยืน (จากซ้ายไปขวา)
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
     นายอนุชาย แซ่เอีย      วิศวกรโยธาชำนาญการ      089-573-2470
     นายสุชาติ ทินสี      พนักงานโยธา      089-620-9720
     นายสมศักดิ์ พิมพาภรณ์      นายช่างโยธาชำนาญงาน      089-714-2728
     นายสันติ ดุลยมหากำธร      นักวิชการสถิติชำนาญการ      087-425-1245
     นายวันปิยะ ภุมมะภูติ      วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ      084-027-3535
     นายสมพร ลีคงบับ      วิศวกรโยธาชำนาญการ      083-418-5589
     นายประยงค์ ยอดแสง      พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา      084-409-8041
     นายณัฐเณศ สอนเอี่ยม      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2      081-661-2993

 

     แถวนั่ง (จากซ้ายไปขวา)

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
     นางวัชราภรณ์ แสงสว่าง      นักสถิติ(งานเงินทุนฯ)      089-943-9070
     นางสาวทิพวรรณ โคตะนิวงษ์      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1      089-619-1398
     นางสาวปนัดดา ดิลกลาภ      เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน      085-659-4106
     นางสาวฐิตาภรณ์ เหล่าภักดี      เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน      085-607-7499
     นางสาวสุกฤตา ขันธวิจิตร์      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1      081-052-7815
     นางสาวปณุชญา แพ่งสองคร      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1      080-351-7017
     นางสุพารัตน์ อินทรชัยศรี      พนักงานธุรการ 2      089-007-8268