นางอรัญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร

Director of General Administration Branch

 

     ส่วนบริหาร

     - รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา และการประชาสัมพันธ์

     - รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงานและให้ข้อมูลต่างๆ

     - ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารทั่วไป

     - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์แฟกซ์

ส่วนบริหาร

doh0501@doh.go.th

043-246-778 / 043-246-785

 
         
 
นางฉวีวรรณ  วรรณศิลป์

หัวหน้างานสารบรรณ

Chief of Correspondence unit

 
     งานสารบรรณ
นางเสาวดี  วรรณคำ
นางศิริลักษณ์  ยาสมร
นางวิลาวัณย์  บุญธรรม
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาณการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเกศสุดา  แก้วบ้านเหล่า
นางพรศรี  ไชยนนท์
นางสาวพนิตนาฎ ชาลาธราวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

นางวราลักษณ์  รุ่งชีวิน
นางสาวอมรรัตน์  ไป๋แป้
นางสาวศิริลักษณ์  นรมาศ
พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ
พนักงานธุรการ

นางพัชรา  คุณกิตติ
นายภาสกร  กิณเรศ
นางรพีพรรณ  บูรพศิริ
พ.พิมพ์  ระดับ ส 4
พ.พิมพ์  ระดับ ส 3
พ.พิมพ์  ระดับ ส 3

นางธัญรัศน์  เพียคำลือ
นางสาวศิริลักษณ์  กุมพล
นางอัญชนา  ขันธวิจิตร์

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

 
นางนวพร  ถี่ถ้วน
นางสมบูรณ์  ขยันเอี่ยม
 
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว
 
 
      
 

นางรัศมี มณีโชติ

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

Chief of Procurement and Contract unit

 
 

     งานพัสดุและสัญญา

นางวิทูล  สอนเอี่ยม
นางฤทัยทิพย์  ฟูกำเนิด
นางสาวตติยา  วงศ์ละ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางภัสรา  สุรพยัคฆพงษ์
นางสาวธัณณิชา  ภูลอยดง
นางสาวนันท์นภัส  ณรงค์การดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
พนักงานธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

   
นางสาวสิริรัตน์  ขันธวิจิตร์
   
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   

 

         

 

นางณัชชา จันทรสาขา

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

Chief of Finance and Accounting unit

 
 

     งานการเงินและบัญชี

นางจันทิรา  ชมเชี่ยวชาญ
นางทองใบ  ดอกรัง 
นางวัฒนา  ชัยเพชร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายสุวิทย์  มหาชัย
นางสาวสุรินีย์  ดวงฤดีสวัสดิ์
นางละมุล  สาระรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นักจัดการงานทั่วไป
พนักงานธุรการ

   
นางศิริพร  แพงอ่อน
   
พนักงานธุรการ