คู่มือสำหรับประชาชนของกรมทางหลวง

ลำดับ

ชื่อคู่มือ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1
 ทางเชื่อมทุกประเภทและทุกกรณี (มาตรา 37)
สำนักอำนวยความปลอดภัย
2
 วางหรือเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำทิ้งลงสู่ทางหลวง (มาตรา 39/1)
สำนักอำนวยความปลอดภัย
3
 ป้ายแนะนำบนทางหลวง (มาตรา 47)
สำนักอำนวยความปลอดภัย
4

 ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง (ยกเว้น งานทางเชื่อม,เชื่อมท่อระบาย

น้ำทิ้งและงานระบบสาธารณูปโภค) (มาตรา 47)

สำนักอำนวยความปลอดภัย
5

 สร้างหรือดัดแปลงต่อเติมอาคารต่างๆในที่ดินริมเขตทางหลวงระยะไม่เกิน 15 เมตร

หรือ 50 เมตร เฉพาะทางหลวงบางสาย ตามที่ได้มี พ.ร.ฎ.ออกมากำหนดไว้

(มาตรา49)

สำนักอำนวยความปลอดภัย
6
 กระทำการใดๆ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง (มาตรา 48,56 วรรคสอง)
สำนักอำนวยความปลอดภัย
7
 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาการก่อสร้าง งานก่อสร้างชั้นพิเศษ
สำนักมาตราฐานและประเมินผล
8
 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างงานก่อสร้างทาง ชั้น 1
สำนักมาตราฐานและประเมินผล
9
 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างงานก่อสร้างทาง ชั้น 2
สำนักมาตราฐานและประเมินผล
10
 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างงานก่อสร้างทาง ชั้น 3
สำนักมาตราฐานและประเมินผล
11
 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างงานก่อสร้างทาง ชั้น 4
สำนักมาตราฐานและประเมินผล
12
 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างงานก่อสร้างสะพาน ชั้น 1
สำนักมาตราฐานและประเมินผล
13
 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างงานก่อสร้างสะพาน ชั้น 2
สำนักมาตราฐานและประเมินผล
14
 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างงานก่อสร้างสะพาน ชั้น 3
สำนักมาตราฐานและประเมินผล
15
 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างงานก่อสร้างสะพาน ชั้น 4
สำนักมาตราฐานและประเมินผล
16
 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางาน ฉาบผิวทาง แบบ Chip Seal
สำนักมาตราฐานและประเมินผล
17
 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางาน ฉาบผิวทาง แบบ Slurry Seal
สำนักมาตราฐานและประเมินผล
18
 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานเสริมผิว แบบ Cold Mixed Asphalt
สำนักมาตราฐานและประเมินผล
19
 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานเสริมผิว แบบ Hot Mixed Asphalt
สำนักมาตราฐานและประเมินผล
20
 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบูรณะทาง แบบ Hot Mix In-Place Recycling
สำนักมาตราฐานและประเมินผล
21
 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบูรณะทาง แบบ Pavement In-Place Recycling
สำนักมาตราฐานและประเมินผล
22

 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานจัดทำเครื่องหมายจราจรฯ ด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

(Thermoplastic)

สำนักมาตราฐานและประเมินผล
23
 การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานจัดทำเครื่องหมายจราจรฯ ด้วยสีจราจร (Traffic Paint)
สำนักมาตราฐานและประเมินผล

หน้าถัดไป