วันพุธที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-10.00 น.

            นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

            ได้จัดให้มี Morning Talk โดยมีหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7

            เข้าร่วมเพื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน

            และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

            ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 ชั้น 2


            โดยมีสาระสำคัญดังนี้

            (1) ติดตามรายงานการจัดซื้อกระดาษตามตัวชี้วัดที่ 4.2

            การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

            ประจำปีงบประมาณ 2561 เกี่ยวกับการลดกระดาษ

            (2) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สำนักงาน ทางหลวงที่ 7

            ; การแจ้งผลการประเมิน และแนวทางการให้คำปรึกษา


            #กรมทางหลวง
            #สายด่วนกรมทางหลวง1586

             

 

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน-

     ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล แสดงความยินดี

ี       เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

     พิธีเปิดการอบรมมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรบำรุงทาง

     ต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)