วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-10.00 น.

            นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

            ได้จัดให้มี Morning Talk โดยมีหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วม

            เพื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง -

            ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 ชั้น 2

            โดยมีสาระสำคัญดังนี้

            (1) การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

            (2) การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น สู่เมืองแห่งการแสวงหาโอกาส

            เพื่อก้าวสู่เมืองสำคัญของโลก (Global City)            #กรมทางหลวง
            #สายด่วนกรมทางหลวง1586

             

 

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน-

     ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล แสดงความยินดี

ี       เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

     พิธีเปิดการอบรมมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรบำรุงทาง

     ต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)