วันพุธที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 09.00-10.00 น.

            นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

            ได้จัดให้มี Morning Talk โดยมีหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วม

            เพื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

            รับฟัง ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

            ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 ชั้น 2

           โดยมีสาระสำคัญดังนี้

           (1) คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมทางหลวง


           (2) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของกรมทางหลวง

                 เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

           (3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561

           (4) การปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน


            #กรมทางหลวง
            #สายด่วนกรมทางหลวง1586

             

 

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน-

     ในปีงบประมาณที่ผ่านมา

     เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ

     นายพินิจ แก้วมาคูณ ผส.ทล.7 เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล แสดงความยินดี

ี       เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

     พิธีเปิดการอบรมมาตราฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรบำรุงทาง

     ต้อนรับ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)